Shabbat Parashat Korach

Shacharit Torah Reading 

Numbers 16:1-18:32 (P 1127, RP 1003, WTC 895)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

1 Samuel 11:14-12:22 (P 1265, RP 1019)

Mincha Torah Reading

Numbers 19:1-17 (P 1145, RP 1024, WTC 917)

3 Aliyot