Shabbat Parashat Va'eira

Shacharit Torah Reading 

Exodus 6:2-9:35 (P 420, RP 382, WTC 333)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Ezekiel 28:25-29:21 (P 696, RP 401)

Mincha Torah Reading

Exodus 10:1-11 (P 448, RP 406, WTC 357)

3 Aliyot