Shabbat Parashat Eikev

Shacharit Torah Reading 

Deuteronomy 7:12-11:25 (P 1379, RP 1228, WTC 1091)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Isaiah 49:14-51:3 (P 1599, RP 1251)

Mincha Torah Reading

Deuteronomy 11:26-12:10 (P 1417, RP 1259, WTC 1117)

3 Aliyot