Shabbat Parashat Pinchas

Shacharit Torah Reading 

Numbers 25:10-30:1 (P 1194, RP 1074, WTC 963)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah

1 Kings 18:46-19:21 (P 1275, RP 1095)

Mincha Torah Reading

Numbers 30:2-17 (P 1215, RP 1100, WTC 991)

3 Aliyot