Shabbat Parashat Balak

Shacharit Torah Reading 

Numbers 22:2-25:9 (P 1173, RP 1050, WTC 939)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Micah 5:6-6:8 (P 1272, RP 1069)

Mincha Torah Reading

Numbers 25:10-26:4 (P 1194, RP 1074, WTC 963)

3 Aliyot