Shabbat Parashat Chukat

Shacharit Torah Reading 

Numbers 19:1-22:1 (P 1145, RP 1024, WTC 917)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah

Judges 11:1-33 (P 1268, RP 1043)

Mincha Torah Reading

Numbers 22:2-12 (P 1173, RP 1050, WTC 939)

3 Aliyot