Shabbat Parashat Naso

Shacharit Torah Reading 

Numbers 4:21-7:89 (P 1043, RP 923, WTC 817)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Judges 13:2-25 (P 1256, RP 947)

Mincha Torah Reading

Numbers 8:1-14 (P 1075, RP 952, WTC 845)

3 Aliyot