Shabbat Parashat Vayikra

Shacharit Torah Reading 

Leviticus 1:1-5:26 (P 757, RP 660, WTC 571)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Isaiah 43:21-44:23 (P 978, RP 682)

Mincha Torah Reading

Leviticus 6:1-11 (P 781, RP 688, WTC 595)

3 Aliyot