Shabbat Parashat T'rumah

Shacharit Torah Reading 

Exodus 25:1-27:19 (P 604, RP 545, WTC 453)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah

I Kings 5:26-6:13 (P 717, RP 559)

Mincha Torah Reading

Exodus 27:20-28:12 (P 618, RP 563, WTC 475)

3 Aliyot