Shabbat Parashat Bo

Shacharit Torah Reading 

Exodus 10:1-13:16 (P 448, RP 406, WTC 357)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Jeremiah 46:13-28 (P 700, RP 427)

Mincha Torah Reading

Exodus 13:17-14:8 (P 478, RP 434, WTC 381)

3 Aliyot