Shabbat Parashat Sh'mot

Shacharit Torah Reading

Exodus 1:1-6:1 (P 382, RP 346, WTC 307)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Isaiah 27:6-28:13, 29:22-23 (P 692, RP 375)

Mincha Torah Reading

Exodus 6:2-13 (P 420, RP 382, WTC 333)

3 Aliyot