Shabbat Parashat Vayigash

Shacharit Torah Reading 

Genesis 44:18-47:27 (P 281, RP 287, WTC 261)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Ezekiel 37:15-38 (P 357, RP 302)

Mincha Torah Reading

Genesis 47:28-48:9 (P 302, RP 306, WTC 283)

3 Aliyot