Shabbat Parashat Vayishlach

Shacharit Torah Reading 

Genesis 32:4-36:43 (P 217, RP 219, WTC 185)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah - Traditional

Ovadiah 1:1-1:21

Shacharit Haftarah - Alternative

Hosea 11:7-12:12 (P 349, RP 241)

Mincha Torah Reading

Genesis 37:1-11 (P 244, RP 246, WTC 211)

3 Aliyot