Shabbat Parashat Vayeitzei

Shacharit Torah Reading 

Genesis 28:10-32:3 (P 194, RP 195, WTC 159)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah

Hosea 12:13-14:10 (P 344, RP 214)

Mincha Torah Reading

Genesis 32:4-13 (P 217, RP 219, WTC 185)

3 Aliyot