Shabbat Parashat Toldot

Shacharit Torah Reading 

Genesis 25:19-28:9 (P 173, RP 173, WTC 135)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Malachi 1:1-2:7 (P 341, RP 191)

Mincha Torah Reading

Genesis 28:10-22 (P 194, RP 195, WTC 159)

3 Aliyot