Shabbat Parashat Vayeira

Shacharit Torah Reading 

Genesis 18:1-22:24 (P 122, RP 123, WTC 87)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

2 Kings 4:1-37 (P 334, RP 169)

Mincha Torah Reading

Genesis 23:1-16 (P 156, RP 154, WTC 113)

3 Aliyot