Shabbat Parshat Lech L'cha

Shacharit Torah Reading

Genesis 12:1-17:27 (P 91, RP 91, WTC 61)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Isaiah 40:27-41:16 (P 330, RP 118)

Mincha Torah Reading

Genesis 18:1-14 (P 122, RP 123, WTC 87)

3 Aliyot