Shabbat Parashat Noach

Shacharit Torah Reading

Genesis 6:9-11:32 (P 57, RP 59, WTC 37)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah

Isaiah 54:1-55:5 (P 326, RP 85)

Mincha Torah Reading

Genesis 12:1-13 (P 122, RP 123, WTC 61)

3 Aliyot