Shabbat Parashat Tzav

Shacharit Torah Reading 

Leviticus 6:1-8:36 (P 781, RP 688, WTC 595) 

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Jeremiah 7:21-8:3, 9:22-23 (P 983, RP 701)

Mincha

Leviticus 9:1-16 (P 707, RP 707, WTC 617)

3 Aliyot