Shabbat Parashat Ki Tisa

Shacharit Torah Reading 

Exodus 30:11-34:35 (P 632, RP 584, WTC 497)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

I Kings 18:1-39 (P 722, RP 607)

Mincha Torah Reading

Exodus 35:1-20 (P 668, RP 612, WTC 523)

3 Aliyot