Shabbat Parashat T'tzaveh

Shacharit Torah Reading 

Exodus 27:20-30:10 (P 618, RP 563, WTC 475)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Ezekiel 43:10-27 (P 719, RP 577)

Mincha Torah Reading

Exodus 30:11-21 (P 634, RP 584, WTC 497)

3 Aliyot