Shabbat Parashat Korach

Shacharit Torah Reading 

Numbers 16:1-18:32 (P 1127, RP 1003, WTC 895)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

1 Samuel 11:14-12:22 (P 1265, RP 1019)

Mincha Torah Reading

Numbers 19:1-17 (P 1145, RP 1024, WTC 917)

3 Aliyot

Rosh Chodesh

Shacharit

Add Ya'aleh v'Yavo to the Amidah (MT 254 or 331).

Recite Half Hallel after the Amidah (MT 560)

Shacharit Torah Reading Scroll #2

Numbers 28:9-15 (P 1213, RP 1082, WTC 977)

1 Aliyah

Shacharit Haftarah - Traditional

Isaiah 66:1-24

Shacharit Haftarah - Alternative

Isaiah 66:1-13, 23 (P 1684, RP 1492)

Mincha

Add Ya'aleh v'Yavo to the Amidah (MT 354)

Birkat Hamazon

Add Ya'aleh v'Yavo and Harachaman for Rosh Chodesh

Machar Chodesh

Shacharit Haftarah 

1 Samuel 20:18-42 (P 1687, RP 1495)

Rosh Chodesh (begins at sundown)

Ma'ariv

Add Ya'aleh v'Yavo to the Amidah (MT 92)

Birkat Hamazon

Add Ya'aleh v'Yavo and Harachaman for Rosh Chodesh (only for meals eaten after sundown)