Shabbat Parashat Va'eira

Shacharit Torah Reading 

Exodus 6:2-9:35 (P 420, RP 382, WTC 333)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Ezekiel 28:25-29:21 (P 696, RP 401)

Mincha Torah Reading

Exodus 10:1-11 (P 448, RP 406, WTC 357)

3 Aliyot

Rosh Chodesh

Shacharit

Add Ya'aleh v'Yavo to the Amidah (MT 254 or 331).

Recite Half Hallel after the Amidah (MT 560)

Shacharit Torah Reading Scroll #2

Numbers 28:9-15 (P 1213, RP 1082, WTC 977)

1 Aliyah

Shacharit Haftarah - Traditional

Isaiah 66:1-24

Shacharit Haftarah - Alternative

Isaiah 66:1-13, 23 (P 1684, RP 1492)

Mincha

Add Ya'aleh v'Yavo to the Amidah (MT 354)

Birkat Hamazon

Add Ya'aleh v'Yavo and Harachaman for Rosh Chodesh