Shabbat Parashat Vayeishev

Shacharit Torah Reading 

Genesis 37:1-40:23 (P 244 RP 246, WTC 211)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah 

Amos 2:6-3:8 (P 352, RP 263)

Mincha Torah Reading

Genesis 41:4-14 (P 264, RP 268, WTC 235)

3 Aliyot