Shabbat Parashat Noach

Shacharit Torah Reading

Genesis 6:9-11:32 (P 57, RP 59, WTC 37)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah

Isaiah 54:1-55:5 (P 326, RP 85)

Mincha Torah Reading

Genesis 12:1-13 (P 122, RP 123, WTC 61)

3 Aliyot

Rosh Chodesh

Shacharit

Add Ya'aleh v'Yavo to the Amidah (MT 254 or 331).

Recite Half Hallel after the Amidah (MT 560)

Shacharit Torah Reading Scroll #2

Numbers 28:9-15 (P 1213, RP 1082, WTC 977)

1 Aliyah

Shacharit Haftarah - Traditional

Isaiah 66:1-24

Shacharit Haftarah - Alternative

Isaiah 66:1-13, 23 (P 1684, RP 1492)

Mincha

Add Ya'aleh v'Yavo to the Amidah (MT 354)

Birkat Hamazon

Add Ya'aleh v'Yavo and Harachaman for Rosh Chodesh