Shabbat Parashat Vayakheil

Shacharit Torah Reading

Exodus 35:1-38:21 (P 668, RP 612, WTC 523)

7 Aliyot

Shacharit Haftarah - Traditional

I Kings 7:51-8:21

Shacharit Haftarah - Alternative

I Kings 7:40-50 (P 726, RP 625)

Mincha Torah Reading

Exodus 38:21-39:1 (P 681, RP 628, WTC 547)

3 Aliyot